Frequently Asked Questions

Yeni kayıt yaptıran her öğrenci için kayıtlı oldukları bölüm/program başkanlığı tarafından birinci yarıyıl derslerinin başlamasından en az yedi gün önce bir öğretim üyesi veya elemanı akademik danışman olarak atanır ve öğrenci bilgi sisteminde duyurulur. Bir öğrencinin öğrenimi süresince akademik danışmanının değiştirilmemesine özen gösterilir.

Akademik danışman, danışmanı olduğu öğrencinin eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunlarında yardımcı olur. Danışmanlık hizmetlerinin Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülmesinden bölüm/program başkanı sorumludur.

Ders seçimi işlemlerini süreleri içinde yapmadığınız takdirde öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders seçimi yapmanız mümkün değildir. Ancak mazeretinizi oluşturan belgeler ile Dekanlık Yazı İşleri Birimimize yapacağınız başvurular Fakülte Yönetim Kurulu tarafından görüşülerek karara bağlanır.

Katkı payını yatırdıktan sonra kayıt hakkından vazgeçseniz bile yatırmış olduğunuz I. ve II. öğretim ücretini geri alamazsınız.

Milli Savunma Bakanlığının Asker Alma Yönergesi gereğince, askerliğe celbi çıkan öğrencilerimizin dilekçeyle birimine başvurmaları durumunda askerliklerinin bitimini takip eden yarıyılın sonuna kadar kaydı dondurulmaktadır.

Kayıt dondurma  talebi başvuruları, ders seçme ve kayıt haftasının ilk gününden başlayarak, iki hafta içerisinde yapılır. Ani hastalıklar ve beklenmedik durumlar dışında bu süreler bittikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.
Öğrenci, izinli sayıldığı yarıyılda herhangi bir derse yazılamaz ve o yarıyılın sınavlarına giremez.

Gerekli belgeler ile süresi içerisinde öğrenci işleri birimimize başvuran öğrencilerimiz en az bir yarıyıl, en fazla dört yarıyıl kayıt dondurabilirler.

Kendi isteğinizle fakültemiz öğrenci işleri servisine kayıt sildirmek üzere başvurmadığınız ve Yüksek Öğrenim Kurumundan çıkarılma cezası almadığınız sürece kaydınız silinmez.

Fakültemiz öğrenci işleri servisimizden öğrenci kimlik kartınıza her yıl  bandrol yapıştırmanız şartıyla öğrenim sürenizce geçerlidir.

Kimlik kartınızı kaybetmeniz durumunda, üniversitemiz öğrenci işleri daire başkanlığına başvurmanız gerekmektedir. Yeni kimlik kartınız düzenleninceye kadar öğrenci belgesiyle işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Her yarıyıl/yıl başında akademik takvimde gösterilen süre içinde katkı payınızı yatırıp öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders kayıtlarınızı yenilemek ve bir sonraki hafta içerisinde akademik danışmanınızın onayını takip etmek zorundasınız. Kayıt yenileme süresi, üniversitemiz akademik takviminde belirtilmiştir.

Bu konuda bir çok olasılık olabilir, örneğin ders kaydınızı yapmamış olabilirsiniz, seçtiğinizi düşündüğünüz dersin bilgisayar kodunu girmemiş de olabilirsiniz. Aynı zamanda kaydınız silinmiş de olabilir. Akademik danışmanınız ile irtibata geçerek sorunun kaynağını öğrenebilirsiniz.

Öğrencilerimizin ilk kez kayıt yaptırdığı teorik derslerin en az %70’ine, diğer öğretim türlerinin de en az %80’ine devam etmek zorundadır. Laboratuvar ve uygulamalı derslerden başarısızlık durumunda devam şartı tekrar aranır.

Genel not ortalaması 3.00 ve üzerinde olan ve herhangi bir ders başarısı (DD) harf notundan düşük olmayan öğrencilerimiz danışmanının onayıyla üst dönemlerden ders alabilir.

Evet, kayıt yenileme sırasında öncelikle alttan başarısız derslerin alınması sizin yararınıza olacaktır. Sistem sadece devamsızlık yaparak kaldığınız dersleri otomatik olarak eklemektedir.

Bu sınavlarda alınan not, başarı notu olarak sayılır. En az (DD) harf notu alan öğrencilerimiz başarılı sayılır.

Bu sınavlara ilk defa girecek öğrencilerimizden katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz. Başarısız öğrencilerimiz ise, daha sonraki haklarını kullandıklarında katkı payı/öğrenim ücreti ödemeye devam ederler.

Dersin adı, kredi/saat değeri, dersin içeriği kriterleri ilgili bölüm intibak komisyonlarınca değerlendirilerek Fakültemiz Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

Disiplin işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yürütülmektedir.

Disiplin amirleri ve kurullarınca verilen disiplin cezalarına karşı on beş gün içinde üniversite yönetim kuruluna itiraz edilebilir.
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre verilen cezalara karşı, itiraz hakkı kullanılmadan da idari yargı yoluna başvurulabilir.

Öğrencilerimizin İtirazı halinde, itiraz mercii olan üniversite yönetim kurulu, itirazı on beş gün içinde kesin olarak karara bağlar. İtiraz halinde, itiraz mercii olan üniversite yönetim kurulu kararı inceleyerek verilen cezayı aynen kabul veya reddeder. Red halinde, disiplin kurulu veya yetkili disiplin amiri red gerekçesini göz önünde bulundurarak itirazı karara bağlar.

Disiplin suçu af kanunu çıkmadığı, ve kapsamında konuyla ilgili bir hüküm verilmediği sürece öğrencinin sicilinden silinmez.

Disiplin soruşturmasına olayın öğrenilmesini müteakip ilk mesai gününde başlanır. Soruşturmacı tayin edilir ve soruşturma onay tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır. Soruşturmanın bu süre içinde bitirilmemesi halinde soruşturmacı gerekçeli olarak ek süre verilmesi talebinde bulunur. Disiplin amiri uygun bulduğu takdirde soruşturma süresini uzatabilir.

Fakültemiz öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı disiplin soruşturması açmaya yetkili amir dekan, müşterek alan veya mekanlarda toplu öğrenci eylemleri ile ilgili olarak ise üniversitemiz rektörlüğüdür.
Disiplin soruşturması, her birimin soruşturma yaptırmaya yetkili amirleri (Rektör, Dekan, Müdür) tarafından bizzat yapılabileceği gibi, soruşturmacı veya soruşturmacılar tayin etmek suretiyle de yapılabilir.

Disiplin soruşturmasının sonucu öğrenciden başka, burs veya kredi veren kamusal veya özel kuruluş veya kişilere ve yükseköğretim kurumuna bildirilir. Öğrenciye çıkarma cezası verilmesi halinde bunlara ilaveten bütün yükseköğretim kurumlarına, emniyet makamlarına, ilgili askerlik şubelerine ve Yükseköğretim Kuruluna (ÖSYM Başkanlığına) yazılı olarak bildirilir.

Üniversitemize kayıt yaptıran askerlik çağı gelmiş öğrencilerin tecil işlemleri ilk yıl Fakülte Öğrenci İşleri servisimizce yapılır. Yükseköğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin askerlik tecil işlemi 29 yaşına kadar yapılır. 29 yaşına kadar tahsillerini tamamlayamayanların tecil işlemi yapılmaz; bu öğrenciler askere alınırlar. İkinci üniversite okuyanların tecil işlemi yapılmaz.

Üniversitemiz web sayfasında yer alan “Diploma Sorgulama Sekmesi”nden diplomasının hazır olduğunu gören öğrencilerimiz öğrenci kimlik kartlarıyla beraber Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Diploma Birimine başvurarak diplomalarını alabilirler.

Fakültemiz tarafından geçici mezuniyet belgesi verilmemektedir.

Öğrencilerimiz diplomasını öğrenci kimlik kartını vermek koşuluyla, 2 şekilde teslim alabilir.
1. Kendisi alabilir
2. Vekaletname ile, vekalet verdiği şahıs alabilir.

Diploma bir defaya mahsus verilir. Diplomanın kaybına dair ulusal gazeteye verdiği ilan ve dilekçeyle başvuran mezunlara, diploma yerine geçen belge verilir. Bu belge üzerinde kayıptan dolayı verildiğini belirtir ibare bulunur. Verilecek belge, öğrencinin mezun olduğu tarihteki bilgilerine göre düzenlenir.

Başarı oranlarında %10 a giren öğrencilerimiz, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Harç Bürosuna dilekçe ile başvurarak fazla yatırdıkları harçların hesaplarına geri yatırılmasını talep edebilirler.

Lise diplomasına ihtiyaç duyan öğrencilerimiz, lise diplomalarının fotokopisini “aslı gibidir” onayı ile birlikte fakültemiz öğrenci işleri servisine başvurarak alabilirler.

Öğrenci bilgi sisteminizden gerekçesini staj seçmek kaydıyla yapacağınız öğrenci belgesi başvurularında, aldığınız belgeniz alt kısmına “öğrencinin staj yapması uygundur” ibaresi yazılır.

Fakültemizde zorunlu staj bulunmaması sebebiyle öğrenci stajlarının sigorta yükümlülükleri karşılanmamaktadır.

Fakültemizde zorunlu staj bulunmadığı için staj defteri verilmemektedir.